Stavba zděné pergoly

Stavba pergoly

Původní stav
Původní stav
Průběh stavby
Průběh stavby
Průběh stavby
Průběh stavby
Průběh stavby
Průběh stavby
Průběh stavby
Průběh stavby
Průběh stavby
Průběh stavby
Pergola v provozu
Pergola v provozu